شهریور 27, 1399

سموم ارگانیک

  مقدمه سموم ارگانیک سموم ارگانیک به طریقی همان سموم طبیعی هستند، که در مواد غذایی و میوه‌ها یافت می‌شوند. برخی از این سموم طبیعی می‌توانند به عنوان مکانیسم دفاعی گیاهان، از طریق هجوم آنها به قالب تولید کننده سم یا از طریق بلعیدن توسط حیوانات از میکروارگانیسم‌های تولید کننده سم، در مواد غذایی ایجاد شوند و می‌توان گفت این