تبدیل برنجی 1/2 به 1.5-14 یک سر مادگی

قیمت مصرف کننده: 35,000 تومان

تبدیل برنجی مناسب برای تبدیل شلنگ سمپاش از 1/2 به 1/4

قسمت نری رزوه 1/4 و قسمت مادگی 1/2

توضیحات

تبدیل برنجی از 1/2 به 1/4

مخصوص سمپاش

سمت 1/4 نری

سمت 1/2 مادگی