بدنه شیر لانس آلفا

قیمت مصرف کننده: 123,500 تومان

شیر لانس آلفا

جنس : برنج

مخصوص لانس آلفا

(توجه این بدنه شیر صرفا به لانس های آلفا تعلق دارد)