درباره ما

داستان زندگی ما

ما چه کسی هستیم؟

حمایت از تولید ملی

با توجه به گسترش روز افزون کشاورزی در ایران و نیاز هر روزه کشاورزان به اقلام مصرفی همچون لانس سمپاشی و  واردات بی رویه اقلام مصرفی  این مجموعه اقدام به تولید تخصصی لانس های سمپاش زراعی ، لانسها سمپاشی باغی ،لانسها سمپاشی گخانه ای نموده است . 

این محصولات کاملا در داخل کشور و به دست صنعت گران داخلی تهیه و تویع میگردد .با خرید این محصولات از فرزندان و استعداد های این مرز بوم حمایت کرده و از خروج منابع مالی و انسانی میهن عزیزمان ایران جلوگیری مینمایید .

حمایت از تولید ملی